REGLEMENT MEERHOVEN24 ORIENTATIE

1. HET GOEDE DOEL
Het goede doel is Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland brengt mensen en partijen
samen om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
en oplossing van ALS, PSMA en PLS.
Door deelname aan Meerhoven24 Oriëntatie zamel je geld in voor Stichting ALS Nederland.
Per inschrijving (= duo) gaat er € 5,- naar het goede doel.

2. ORIENTATIE / ORIENTATIELOOP / ORIENTERING
2.1 Omschrijving
Oriënteringslopen is een uitdagende sport: het doel is om een (eigen) route langs
controlepunten zo snel mogelijk af te leggen. Je kiest je eigen weg met behulp van een kaart. Je
mag van paden afwijken en dwars door een bossage steken. Afhankelijk van het gebied bepaald
de organisatie of er met kompas gelopen wordt.
Er bestaan veel verschillende vormen van oriëntatielopen. De organisatie kan ervoor kiezen in
een verplichte volgorde de controlepunten te lopen. Maar de organisatie kan er ook voor kiezen
om de volgorde van de controlepunten vrij te laten en de loper zelf te laten bepalen. Er zijn tal
van vormen te organiseren.

2.2. Meerhoven24 Oriëntatie
a. zondag 15 september 2024
b. starten is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur (zie verdere uitleg hierover onder punt 3.3)
c. het is voor alle doelgroepen geschikt (zie verdere uitleg hierover onder punt 3)
d. je loopt altijd in duo-vorm (2 personen, zie verdere uitleg hierover onder punt 3)
e. bij de startlocatie krijg je als duo een kaart en een knipkaart. De editie van 2024 krijgt een
nieuwe wedstrijdvorm. Als duo krijg je bij de start een kaartfragment van de organisatie.
Bijvoorbeeld kaartfragment A. Op deze kaart staan een aantal controlepunten. Het
kaartfragment weergeeft een klein gebied van het Parklandschap Meerhoven. Heb je als duo de
controlepunten op kaartfragment A belopen en op je controlekaart geknipt, keer je terug naar
startlocatie en pak je random een ander kaartfragment. Je mag er ook voor kiezen om niet alle
controlepunten van je kaartfragment te belopen. Je mag eerder terug komen naar startlocatie en
een nieuw kaartfragment pakken. Er zullen 4 kaartfragmenten klaar liggen in 4 aparte bakken, A
B C en D. Heb je A gehad, dan leg je A terug in bak A en pak je random een nieuwe kaart uit
bijvoorbeeld bak C. Je mag nooit 2 kaartfragmenten tegelijk pakken. De knipkaart hou je altijd bij
je als duo, deze wissel je niet of leg je nooit terug in een bak bij een kaartwissel. In deze
wedstrijdvorm gaat het nog steeds om het aantal goed geknipte controlepunten binnen de
gestelde wedstrijdtijd. Elk kaartfragment staat in verhouding gelijk tot elkaar tot het aantal te
belopen controlepunten en loopafstand. Deze wedstrijdvorm geldt alleen voor
doelgroepcategorie A: duo-lopers vanaf 16 jaar en ouder, en doelgroepcategorie C: duo-lopers
ouder en kind.

De doelgroepcategorie B: duo-lopers van 8 tot 16 jaar krijgen gewoon 1 kaart, waar alle
controlepunten op weergegeven staan, hebben een kleiner gebied, minder controlepunten te
belopen en een kortere wedstrijdtijd.
f. op de kaart staan een aantal controlepunten (per leeftijdscategorie is het aantal van de
controlepunten en het loopgebied bepaald)
g. je krijgt als loopduo een vooraf bepaalde wedstrijdtijd mee, die voor alle duo’s hetzelfde is,
start je bijvoorbeeld als duo om 10.10 uur en de wedstrijdtijd is bijvoorbeeld 90 minuten, dan
moet je als duo er zelf voor zorgen dat je 11.40 uur weer terug bent bij de startlocatie. In die 90
minuten moet je als duo zoveel mogelijk controlepunten knippen.
h. in het loopgebied zijn de controlepunten op de kaart in werkelijkheid kniptangetjes voorzien
van een nummercode. Als je in het loopgebied het kniptangetje gevonden hebt doordat je op de
kaart goed georiënteerd hebt, dan knip je in je knipkaart bij de juiste nummercode en je loopt
daarna zo snel mogelijk weer door naar het volgende door jou bepaalde controlepost.
i. je bepaald als duo hoe je gaat lopen, er is geen verplichte looproute. Het is aan het duo hoe te
lopen, zoveel mogelijk punten te belopen binnen de gestelde tijd en door goed te oriënteren kun
je wellicht efficiënt alle controlepunten knippen.
j. het aantal goed geknipte punten, het binnen de tijd finishen maakt voor de organisatie
mogelijk om een klassement op te stellen. Aan dit klassement zijn geen prijzen verbonden.
k. het teveel gelopen minuten (duo komt bijvoorbeeld na 95 minuten terug) en het aantal fout
geknipte controlepunten bepaald het aantal strafpunten en punt-aftrek.
l. het duo krijgt de kaart mee naar huis en de knipkaart wordt ingeleverd bij de organisatie
m. de delen die gearceerd zijn op de kaart is verboden loopgebied

3. REGELING VOOR DEELNAME
3.1 Deelname staat open voor 3 verschillende categorieën
a. Duo-lopers vanaf 16 jaar en ouder
b. Duo-lopers van 8 jaar tot 16 jaar
c. Duo-lopers ouder en kind

3.2 Deelname
a. ten alle tijden loop je in duo-vorm, dat betekent met 2 personen
b. per duo krijg je van de organisatie bij de start een kaart en een knipkaart
c. er is een vastgestelde wedstrijdtijd, deze maakt de organisatie vooraf bekend, dat betekent dat
op het moment van starten je binnen een bepaalde tijd weer gefinisht moet zijn
d. ten alle tijden dien je je te houden aan de openbare regels van de wijk, je maakt onderdeel uit
van openbaar gebied waar ook niet-deelnemers gebruik van maken (zoals ook fietsers, scooters
en ander gemotoriseerd vervoer)
e. ten alle tijden heb je respect voor de natuur, parkaanleg en waterpartijen

3.3 Tijden
Alle categorieën kunnen starten tussen 10.00 en 13.00 uur. Je bepaald je eigen starttijd met jouw
duo-loper, mits deze tussen de aangegeven startperiode valt. Wil je bijvoorbeeld om 11.15 uur
starten, dan is dat mogelijk. Wil je bijvoorbeeld om 09.35 uur of 14.10 uur starten, dan is dit niet
mogelijk.

3.4 Duo-lopers vanaf 16 jaar en ouder
a. je vormt een duo (2 personen) waarbij de leeftijd bestaat uit minimaal 16 jaar met een
onbeperkt maximale leeftijd
b. beide lopers vallen binnen deze leeftijdscategorie
c. het niveau van beide lopers is niet bepaald door de organisatie, het duo mag wandelen,
hardlopen, snelwandelen of hierin combineren
d. het duo is sekse-onafhankelijk (man-man, vrouw-man, vrouw-vrouw)
e. deze lopers doen mee aan de nieuwe wedstrijdvorm van editie 2024 (lees de uitleg hierover
bij 2.2 e)

3.5 Duo-lopers van 8 jaar tot 16 jaar
a. je vormt een duo (2 personen) waarbij de leeftijd bestaat uit minimaal 8 jaar en maximaal 15
jaar
b. beide lopers vallen binnen deze leeftijdscategorie
c. het niveau van beide lopers is niet bepaald door de organisatie, het duo mag wandelen,
hardlopen, snelwandelen of hierin combineren
d. het duo is sekse-onafhankelijk (jongen-jongen, meisje-jongen, meisje-meisje)
e. deze lopers mogen het hele gebied op de kaart belopen
3.6 Duo-lopers ouder en kind
a. je vormt een duo (2 personen) waarbij er één een volwassene is en de ander een kind met de
leeftijd van maximaal 15 jaar
b. het niveau van beide lopers is niet bepaald door de organisatie, het duo mag wandelen,
hardlopen, snelwandelen of hierin combineren
c. het duo is sekse-onafhankelijk (man-jongen, vrouw-meisje, man-meisje, etc etc)
d. deze lopers doen mee aan de nieuwe wedstrijdvorm van editie 2024 (lees de uitleg hierover
bij 2.2 e)

4. INSCHRIJVING
4.1 Alle categorieën
Alle loop-duo’s, ongeacht in welke categorie je gaat deelnemen, schrijft zich in via de website
www.meerhoven24.nl. Elk duo dient zich in te schrijven en te betalen. Na betaling ontvang je
een deelnemersbevestiging per mail.

4.2 Inschrijfkosten
16 jaar en ouder betaald € 7,50 per persoon
15 jaar en jonger betaald € 5,- per persoon
a. Duo-lopers vanaf 16 jaar betalen per duo € 15,-
b. Duo-lopers van 8 jaar tot 16 jaar betalen per duo € 10,-
c. Duo-lopers ouder en kind betalen per duo € 12,50

5. KLASSEMENT
5.1 Alle categorieën
a. aan het klassement zijn geen prijzen verbonden
b. het klassement wordt door de organisatie opgesteld: welk duo heeft de meest goed geknipte
controlepunten binnen de gestelde wedstrijdtijd?
c. de organisatie zal aftrekpunten toepassen als het duo de wedstrijdtijd overschrijdt en/of fout
geknipte controlepunten op de knipkaart heeft
d. de organisatie zal zo spoedig mogelijk na het Meerhoven24 Oriëntatie evenement het
klassement publiceren op de website www.meerhoven24.nl

6 SPORTKLEDING
6.1 Sportkleding
De deelnemers dragen geëigende sportkleding. Het advies is om te lopen in een lange broek

Algemene voorwaarden
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).
1. Meerhoven24 Oriëntatie wordt georganiseerd door Stichting Meerhoven24, hierna te noemen
organisatie.
2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene
voorwaarden en het reglement.
3. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie
zonder daarvoor vergoeding te claimen.
4. Deelnemen aan Meerhoven24 Oriëntatie is geheel voor eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid.
5. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen
dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. De organisatie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling
optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
6. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt
toegebracht aan de organisatie, haar benodigdheden, start- en finishlocatie, het loopgebied
alsmede schade toegebracht aan derden.
7. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en
andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
8. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten
wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
9. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie
vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
10. Meefietsen met een loop-duo is verboden.
11. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
12. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven loopgebied te houden
13. De deelnemers blijven tijdens de loop verkeersdeelnemers.
14. Stichting Meerhoven24 hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het
verwerken van persoonsgegevens, deze worden dan ook slechts gebruikt bij communicatie die
het evenement Meerhoven24 Oriëntatie betreft.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Annulering en restitutie van deelnemersgelden
1. Indien het evenement door overmacht op laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen
restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
2. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk.
3. Inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarden of door wat voor omstandigheden ook
terugbetaald.

Sponsoring(team)
1.Het evenement wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsoren. Stichting
Meerhoven24 maakt met de desbetreffende sponsor afspraken over de publiciteit voor de
sponsor tijdens het evenement en in media-uitingen.
2.Indien deelnemers zich laten sponsoren kan tijdens het evenement op de volgende manier
publiciteit aan deze sponsor worden gegeven:
 Logo/Reclame op de eigen loopshirts;